Algemene Voorwaarden Yallayalla. 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Yallayalla by L`Oriental: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Cliënt: de wederpartij van Yallayalla. Yallayalla is de handelsnaam. L`Oriental is bekend bij de kamer van koophandel met nummer 52222276.

Artikel 2. Algemeen 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Yallayalla en een cliënt waarop Yallayalla deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk (per e-mail) is afgeweken. 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (per e-mail) zijn overeengekomen. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

1. De door Yallayalla gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Yallayalla is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij per e-mail binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 2. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij per e-mail aan Yallayalla is medegedeeld. 3. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, zal Yallayalla de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers berekenen. 4. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Yallayalla zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Yallayalla en cliënt. 

Artikel 4. Voorafbetalingen (algemeen) 

1. Cliënt doet aanbetaling zoals overeengekomen en minimaal 50% uiterlijk 14 dagen voor aanvang evenement. Het resterende bedrag zal voorafgaand aan het evenement moeten zijn voldaan 2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Yallayalla het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te zien als zijnde geannuleerd door cliënt, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Yallayalla. Zie tevens Artikel 7A. 3. Indien door de client de opdracht word geannulleerd is client ten allen tijden een percentage van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering kan er ook geen beroep meer worden gedaan op onze diensten voor de geannuleerde datum. 4. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt. 5. Indien cliënt niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen de cliënt aan Yallayalla is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 5A. Betalingen (algemeen) 

1. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Yallayalla. 2. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Yallayalla is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 5B. Betalingen festivals, evenementen, markten etc. 

1. Werkt cliënt met een munt- of bonsysteem dan zal Yallayalla aan het eind van het festival/evenement contant of per elektronische betaling betaald worden. Hiervan verstrekt cliënt ter plekke een kwitantie. 2. Cliënt ontvangt na betaling munt- of bonsysteem per e-mail een factuur van Yallayalla met vermelding van het uitbetaalde munt- of bonsysteem. 3. Omzetgarantie: wanneer Yallayalla deelneemt aan een festival, markt, braderie of foodhal (etc.) en de omzet van Yallayalla niet hoger is dan € 700,- bruto per dag dan brengt Yallayalla per dag aan cliënt het verschil in rekening voor gemaakte kosten. Bij een omzet onder € 700,- bruto per dag vervalt tevens de verplichting van een eventuele afdracht. 4. Bij een afgesproken afdracht wordt een percentage genomen van de netto omzet, waarna de cliënt hier de gepaste hoeveelheid BTW op kan zetten. 

5. Yallayalla betaalt facturen waar van toepassing in zijn volledigheid na afloop van het evenement. 

Artikel 6. Vertraging 

1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Yallayalla aan cliënt doorberekend. 2. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt. 

Artikel 7A. Annulering door cliënt 

1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt ten allen tijde verplicht € 100,- administratiekosten en voorbereidingskosten te betalen. 2. Bij annulering van 4 tot 2 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 30% van de totaalprijs te betalen. 3. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen. 4. Bij annulering binnen 1 week voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen. 5. Annulering kan uitsluitend per e-mail gebeuren, bij voorkeur voorafgegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering. Bij annulering kan er ook geen beroep meer worden gedaan op onze diensten voor de geannuleerde datum. 6. In geval van een festival/evenement/markt etc. waar geen offerte en dus geen totaalprijs van toepassing is, wordt verwezen naar de omzetgarantie genoemd in Artikel 5B punt 3, en vervallen eventuele kosten voor Yallayalla. 

Artikel 7B. Deelannulering/aanpassingen door cliënt 

1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7A van deze voorwaarden van toepassing. 2. Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht (nacalculatie). 

Artikel 8. Annuleringen door Yallayalla

1. Yallayalla is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Yallayalla zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Yallayalla gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Yallayalla onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode. 

2. In het geval bedoeld in punt 1 heeft de wederpartij het recht het door Yallayalla geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient per e-mail en uiterlijk 1 week na aanbod aan Yallayalla kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard. 

Artikel 10. Verantwoordelijkheid en voorzieningen cliënt 

1. Cliënt verzorgt voor Yallayalla de per e-mail afgesproken stroomvoorziening, van aankomst tot vertrek Yallayalla. Cliënt verzorgt tevens nachtstroom indien de foodtruck ook ‘s nachts ter plekke zal zijn. 2. Cliënt verzorgt voor Yallayalla een watertappunt binnen een straal van 100 meter van de foodtruck. 3. Cliënt garandeert Yallayalla alleenrecht op de verkoop van falafelproducten, daar dit Yallayallas hoofdproduct is. 

4. Als cliënt afwijkt van Artikel 10 punt 1, 2 en/of 3 heeft Yallayalla het recht de overeenkomst te ontbinden, vervallen alle kosten voor Yallayalla volledig, en worden door Yallayalla annuleringskosten zoals omschreven in Artikel 7A berekend per factuur per e-mail. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid cliënt 

1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Yallayalla, medewerkers of derden. 

Artikel 12. Klachten 

1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de dag zelf gemeld te worden. 2. Yallayalla kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij per e-mail mededeling doet. 4. Algemene voorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing bij aanvraag via de website.